«La manca de relleu generacional dibuixa un escenari complicat al món rural i, per extensió, a l’agroturisme»

«La manca de relleu generacional dibuixa un escenari complicat al món rural i, per extensió, a l’agroturisme»

Un dels debats que envolta Catalunya és el paper que té el turisme en la dinamització del món rural i com aquest pot afavorir la reutilització de masies que s’havien vist afectades per l’abandonament del món rural. Parlem sobre això amb Josep Margenat, responsable del sector d’Agroturisme de la Unió de Pagesos, que participarà en la taula rodona «Masia-Paisatge-Turisme: valors entorn del paisatge de la masia i el paper del turisme. Reptes actuals i de futur», del 3r Congrés Masia i Territori, que tindrà lloc, del 13 al 15 de març, a l’Institut d’Estudis Catalans.

 • Té bona salut l’agroturisme a Catalunya?

Em resulta difícil determinar el grau de salut de l’agroturisme. Tanmateix puc dir que és una activitat saludable per a qui el practica, per a l’entorn i per a l’establiment que el gestiona.

Cal entendre l’agroturisme en un sentit ampli, és a dir, que engloba totes aquelles activitats que es fan al medi rural i a l’empara d’una explotació agrària professional i activa, amb pernoctació o sense. Totes aquestes activitats són concebudes com un complement a la renda. El «Benvinguts a pagès», per exemple, és una activitat agroturística que apropa la gent urbana a la realitat de la pagesia.

Cada cop és més freqüent trobar iniciatives com l’enoturisme, l’oleoturisme, entre d’altres, que valoren l’activitat mateixa d’una empresa agrària més enllà de la venda dels productes que elaboren i/o produeixen.

Els allotjaments d’agroturisme ofereixen, a més d’una experiència al món agrari, la possibilitat d’allotjar-s’hi i fer-hi els àpats depenent de la modalitat de l’establiment.

La salut del sector podria mesurar-se amb la capacitat d’adaptar-se als canvis, diguem que una mica delicada.

 • Quin paper té el turisme en el manteniment del món de la masia?

L’agroturisme i el turisme rural tenen un paper fonamental en el manteniment de les masies. En primer lloc, perquè els requisits que s’exigeixen per convertir una masia legalment en un allotjament turístic són molt conservacionistes pel que fa a les característiques de l’arquitectura tradicional.

En segon lloc, perquè part dels ingressos provinents del turisme es poden destinar al manteniment de les masies.

Cas a part és el turisme desenvolupat per persones o empreses que inverteixen diners provinents d’una activitat externa. Però també és en benefici de les masies.

 • Podem considerar clau aquest turisme per a la dinamització del món rural?

L’agroturisme, pel fet de ser una activitat lligada a una explotació agrària, ha ajudat a fixar gent al territori, mantenir les activitats tradicionals de la zona (agricultura, ramaderia i boscos) i frenar l’èxode rural. Però el turisme és una activitat molt estacional i de caps de setmana que ha actuat de manera invasiva sobre el territori, ha estat el causant de certs desequilibris i ha expulsat autòctons del seu lloc d’origen.

 • Quins són els reptes als quals s’enfronta el sector de l’agroturisme?

La situació de crisi al sector agrícola ha provocat el tancament de moltes explotacions i l’envelliment de la població pagesa. La manca de relleu generacional dibuixa un escenari complicat al món rural i, per extensió, a l’agroturisme. No totes les explotacions existents en actiu tenen capacitat i ganes d’incorporar l’activitat agroturística al seu negoci. L’edat de molts pagesos és un factor determinant a l’hora d’innovar, però també ho són els elevats costos de rehabilitació de les masies, el fet de ser propietari o no de la finca que es treballa, la precarietat de determinats serveis bàsics a les àrees rurals, les normatives urbanístiques que en moltes ocasions són com una cotilla que permet poc moviment…

Per altra banda, cal també que es millori la professionalitat a l’agroturisme i s’hi vagin incorporant serveis i prestacions que podem trobar en altres instal·lacions turístiques, ja que les exigències del mercat van augmentant.

 • Turisme i manteniment del paisatge: és compatible?

No solament és compatible, sinó que és necessari. El turisme ha destrossat el paisatge de la costa i de molts indrets de muntanya. Dependrà del model de país que vulguem. I dels interessos que es moguin darrere.

 Com són els ecoturistes?

No he trobat aquesta paraula al diccionari. Les persones que tenen consciència ecològica, preocupades per la salut del planeta, consumidores responsables, que minimitzen la generació de residus, que no malbaraten aigua, energia i recursos, que en les actituds i la conducta del dia a dia fan una aposta per la sostenibilitat i respecten el medi… quan fan turisme es deuen convertir en ecoturistes.

 • Falta màrqueting en el món de l’agroturisme?

Segurament que sí. Crec que l’agroturisme com a tal és un reclam per a un grup reduït de ciutadans. El potencial client, en els criteris de cerca, pot ser que prioritzi el confort i les prestacions, la bellesa de les instal·lacions. Per exemple, avui en dia i al nostre país, l’aire condicionat s’ha convertit en un element imprescindible, que pot determinar que un client triï un establiment o un altre.

Per altra banda, el turisme de visites (sense pernoctació) potser encara no té prou visibilitat. Potser determinats cellers tenen un desplegament publicitari que els aporta moltes visites, però cal crear canals de difusió per a aquelles experiències més humils.

«Com a bé de la nostra identitat col·lectiva, cal preservar les masies per a salvaguardar els seus valors culturals»

«Com a bé de la nostra identitat col·lectiva, cal preservar les masies per a salvaguardar els seus valors culturals»

Isidre Pastor és llicenciat en història medieval, arqueòleg i ha estat president de l’Associació d’Arqueòlegs de Catalunya. Parlem amb ell sobre la preservació de masies i la seva reutilització, tema del qual parlarà a la taula rodona que porta per títol «Reutilització de les masies: conflictes i solucions», que tindrà lloc el pròxim 14 de març, a les 13.10 hores, en el marc del 3r Congrés Masia i Territori.

 

 • Per què apostar per la reutilització de masies?

Les masies esdevenen el principal referent arquitectònic de les heretats que han vertebrat els marcs rurals del territori. En aquest sentit, del que es tracta és de preservar el llegat del nostre patrimoni cultural i, en el cas dels béns immobles, el millor garant d’aquest propòsit és garantir-ne l’ús. Preferiblement, el seu ús original pel qual fou concebut.

 

 • Quins usos poden tenir les masies, a part de destinar-les al turisme rural?

Més enllà dels usos que els són originàriament propis, com són els de centre d’explotació d’una heretat agropecuària, les masies, com als edificis històrics, poden tenir tots aquells usos que preservin els seus valors patrimonials. D’acord amb el que estableixin al respecte els nivells de protecció normatius i, a la vegada, siguin activitats contemplades pel planejament urbanístic vigent. I, tal vegada, s’adaptin al que estableix la normativa sectorial de l’activitat a la qual es dediquin.

 

 • Són les masies un tresor històric que cal protegir?

Col·loquialment parlant, així ho diríem. En qualsevol cas, les masies són un dels principals exponents de l’articulació agropecuària del marc territorial i, així mateix, els seus nuclis edificats són un referent del dinamisme i evolució que ha experimentat l’arquitectònic rural al llarg dels segles. I és, en aquest sentit, com a bé de la nostra identitat col·lectiva, que cal documentar, estudiar i, si escau, preservar per a salvaguardar els seus valors culturals.

 

 • Com poden les administracions facilitar això?

El seguit d’administracions que amb els seus corresponents departaments, serveis i seccions que incideixen i vetllen sobre la realitat de la masia com a heretat, nucli residencial, centre d’activitat agropecuària, referent patrimonial… han d’optimitzar recursos i organitzar-se per tal d’assolir els propòsits que recullen els marcs legislatius i normatius vigents, tenint en compte i respectant sempre, la dimensió humana i social d’aquesta entitat patrimonial, econòmica i social que esdevé la masia.

 

 • És el turisme rural una bona sortida per a aquestes edificacions?

Davant de l’abandó i l’estat de ruïna que presenten un gran nombre d’aquestes edificacions rurals de caràcter històric, l’activitat residencial de caràcter turístic no deixa de ser una opció factible més per a la recuperació, preservació i valoració d’aquest patrimoni arquitectònic, que és propi de la nostra realitat territorial.

 

 • Són les masies una bona eina per a potenciar l’agricultura i la ramaderia i, amb elles, el desenvolupament econòmic al món rural?

Ben segur que sí, amb aquesta finalitat foren erigides i concebudes segles enrere i en el millor dels casos encara perdura aquesta activitat avui dia. Amb tot, és obvi que l’evolució que aquestes masies han experimentat al llarg dels anys també s’ha d’adaptar a les necessitats domèstiques, productives i socials actuals. Sempre, per descomptat, d’acord amb el que estableixi i reguli el marc normatiu i legislatiu al respecte.

 

 • Sap quantes masies es troben en situació d’abandó?

En primera instància, caldria saber quantes masies hi ha per municipi, tasca que s’hauria de recollir en els instruments de la catalogació del planejament urbanístic. Encara avui, no tots els municipis disposen d’aquest instrument. D’altra banda, també caldria concretar el concepte abandó. S’hauria de diferenciar entre les masies que avui dia estan deshabitades o sense activitat, d’aquelles que estan en estat ruïnós o de les quals tan sols es conserven restes o vestigis del que havien estat. Amb tot i sense disposar de xifres concretes, és versemblant considerar que el grup més minoritari és el de les masies que gaudeixen d’un bon estat de conservació i estan vinculades a una activitat d’ús domèstic o productiu.

 

 • Quins conflictes acompanyen la reutilització de masies?

En si, el conflicte rau en la nova concepció de la dinamització socioeconòmica del marc rural, la preservació de les explotacions agropecuàries dels camps i boscos i la sostenibilitat domèstica dels seus nuclis residencials, motivada pels efectes de la globalització. Pel que fa a les tasques de recuperació, rehabilitació, restauració i reutilització de les masies, no deixa de ser una pràctica inherent de la preservació i valoració del patrimoni que és viu, actiu i dinàmic. I que cal portar a terme, ja que com a societat tenim el dret de gaudir-ne i el deure de llegar les futures generacions.

«L’abandonament converteix la Catalunya rural en un parc temàtic turístic basat en un model totalment insostenible»

«L’abandonament converteix la Catalunya rural en un parc temàtic turístic basat en un model totalment insostenible»

El 3r Congrés Masia i Territori, que se celebrarà el 13, 14 i 15 de març, a l’Institut d’Estudis Catalans, comptarà amb potents taules rodones, com la que tindrà lloc el primer dia del Congrés, titulada «Adaptar el planejament i la normativa a una realitat singular», en la qual participarà Raquel Serrat. Ramadera del Ripollès, membre de la Comissió Permanent Nacional d’Unió de Pagesos, responsable del sector Dones, Medi rural i Polítiques de Muntanya. I dels sectors Boví i Equí de carn.

 • Com a ramadera, quines traves es troba en temes burocràtics o relacionats amb les administracions?

Les inspeccions i els controls administratius els hem de tenir, ja que estem produint aliments i hem d’assegurar la màxima garantia de seguretat alimentària, sanitat i benestar animal, però ens trobem que estem duplicant informacions; omplim formularis que ens obliguen a mentir, perquè el paper quadri, però que no tenen res a veure amb la nostra feina diària; no hi ha coordinació entre departaments i, fins i tot, hi ha normatives que es contradiuen, etc. Necessitem simplificació i sentit comú.

 • Què poden fer les administracions per a afavorir el desenvolupament econòmic del món rural?

Primer de tot creure-hi de veritat. Creure en l’equilibri territorial i en la pagesia com a estructura d’estat. Fa dècades que fem taules de treball, congressos, reunions, etc., i anem parlant del despoblament, l’envelliment, la manca de serveis, etc. Deixem de parlar i posem-nos a treballar!

 • El despoblament i la falta de serveis: què provoca què?

És un peix que es mossega la cua: la manca d’inversions públiques al món rural i la falta d’oportunitats laborals provoquen despoblament. I en conseqüència, l’abandonament comporta que no s’aposti per a fer-hi inversions. Les polítiques es fan des d’una visió purament urbanocentrista, però llavors ens gastem recursos públics per a fer taules rodones, grups de treball i «tècnics experts» per a parlar de com revertir el despoblament. Sense inversions econòmiques i valentia política, morirem parlant-ne.

L’abandonament converteix la Catalunya rural en un parc temàtic turístic basat en un model totalment insostenible. Comporta pèrdua de sobirania alimentària i, quan depens d’un tercer, en tindràs si te’n dona, si no, no…

 • Com atraure els joves al sector agrari?

No hi ha cap secret: s’hi ha de poder guanyar la vida.

 • La pandèmia va provocar canvis i va afavorir el flux migratori cap al món rural. S’ha mantingut la tendència?

Quin flux? Ciutadans que tenien una segona residència que diuen que ara viuen aquí fent teletreball, però continuen empadronats a la ciutat per a tenir millors serveis? S’hauria d’analitzar molt bé què ha comportat la pandèmia i jo, personalment, penso que només ens ha portat deshumanització i precarietat dels serveis bàsics. Més egoisme i un turisme massificat poc respectuós.

 • Quines oportunitats té ara el món rural que es poden aprofitar en la lluita contra el despoblament?

Perquè hi haguessin oportunitats reals hi hauria d’haver un canvi de mentalitat global. Apostar pel producte de proximitat, pels oficis de proximitat, per un accés a l’habitatge digne, per ensenyaments secundaris amb residències per a estudiants, per l’accés a la cultura mitjançant les noves tecnologies a tot arreu, etc.

 • Creu que té solució el despoblament al món rural?

Si es produeix, serà per necessitat, perquè les ciutats no són autosuficients i el sistema que tenim muntat és del tot insostenible.

«El fruit que produeix el sector primari ja és bo. Cal millorar tot allò que l’envolta: la distribució i comercialització»

«El fruit que produeix el sector primari ja és bo. Cal millorar tot allò que l’envolta: la distribució i comercialització»

«S’explica que els perfils creatius i innovadors es distingeixen per ser desordenats, ineficients i nerviosos; que els pot la vena anàrquica i l’incompliment sistemàtic dels terminis. Però… res és com sembla: es pot ser creatiu i innovador alhora que ordenat, resolutiu i tranquil». Així es presenta al seu perfil de Linkedin Agustí Brañas, economista expert en lideratge neuronal, creativitat i innovació, que serà present al 3r Congrés Masia i Territori com a participant de la taula rodona «La innovació agrària necessària per a la producció sostenible d’aliments». En aquesta entrevista parla sobre la innovació i creativitat al sector agrícola i valora si el sector, que no acaba de rebre el suport social que mereix, necessita o no una bona campanya de màrqueting.

 

 • Sempre parla de la necessitat de ser innovador i creatiu. És innovador i creatiu el sector agrícola?
  Sí. L’IRTA és un catalitzador per a experimentar i dissenyar solucions tecnològiques que permetin la seva aplicació i millorin la feina i la productivitat. Un bon exemple és l’aplicació de drons per a comprovar el moment de collir el raïm o les noves varietats de poma i ametller del seu programa de millora vegetal que ha obtingut.

 

 • És possible una producció sostenible d’aliments que no sigui escandalosament cara?
  Ara per ara és difícil conciliar el que és sostenible amb uns costos raonables de producció. Que sigui car o barat és quelcom subjectiu. El valor que s’atorga a alguna cosa és el que la població sigui capaç de valorar diferencialment, per posar un exemple, un enciam conreat de forma sostenible o un altre produït en un hivernacle. Per a nosaltres, és difícil apreciar el perquè de la diferència de preu.

 

 • Com a persona no lligada directament a l’agricultura, quin camp de la innovació hauria d’explorar aquest sector, la manera de produir, la manera de comercialitzar…?
  Totes les vies són bones per a innovar, però si n’he de fixar una com a prioritària, fixaria la de comercialitzar. Hi ha una paraula que quan tinc oportunitat l’etzibo: empeltar. El fruit que produeix el sector primari ja és bo. Cal millorar tot allò que l’envolta: la distribució i comercialització.

 

 • Tot i ser un sector 100 % necessari, no es valora com cal al sector agrícola. Li falta una bona campanya de màrqueting al sector?
  Sens dubte. Cal apropar la feina de pagès i tot el que representa per a la ciutadania i allò que representa el sector per a l’economia, a la vegada que per a la salut.

 

 • És la IA aplicable al sector agrícola? De quina forma el pot millorar?
  Més enllà de si la IA és aplicable o no al sector agrícola, jo començaria per fer més fàcil la feina administrativa als pagesos. És l’Administració la que s’ha de preguntar què puc fer per al món de la pagesia. I escoltar-los en majúscules. El pagès ha de dedicar el seu temps al tros, no pas a la tecnologia administrativa i tots els entrebancs que aquesta els hi posa.

 

 • Quines àrees de millora veu en el sector?
  Integrar solucions tecnològiques que els permetés tenir informació del mercat en temps real, a la vegada que millorar en termes de màrqueting i comercialització. Crec que les cooperatives estan desaprofitades i que se’n podria treure més suc.
«La fusta és una matèria constructiva de primera qualitat, no un invent “modernillo”»

«La fusta és una matèria constructiva de primera qualitat, no un invent “modernillo”»

Amb motiu del pròxim III Congrés Masia i Territori, que se celebrarà el 13, 14 i 15 de març a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, a Barcelona, parlem amb Salvador Ordóñez, mestre, pedagog, empresari especialitzat en projectes complexos, excoordinador general del Gremi Fusta i Moble de Catalunya, actualment impulsor de tota la cadena de valor de la fusta a Catalunya a través de World Wood Future, i excoordinador de la Secció de Forestal de la ICEA.

 • Un cop el vaig sentir dir que el segle XIX havia estat el segle del ferro, el segle XX, el del formigó i que el segle XXI és el de la fusta. Continua pensant així?

Bé, la frase no és meva sinó d’Alex de Rijke, arquitecte britànic. I crec que té raó: el segle XIX va ser una època marcada per l’ús intensiu del ferro en la construcció d’estructures com ponts, edificis i màquines. El segle XX, en canvi, es va caracteritzar per l’auge del formigó, que va permetre la creació de gratacels, preses, i altres infraestructures. Ara, el segle XXI, sembla que la fusta està guanyant terreny com a material de construcció sostenible i versàtil. La seva resistència, la baixa empremta de carboni i l’aspecte natural la fan una opció atractiva per a edificis i altres projectes arquitectònics. És interessant veure com els materials canvien al llarg del temps, com s’adapten a les necessitats i valors de cada època.

Et deixo una altra frase, que tampoc és meva, per a meditar: «Vivim encara en l’edat de la fusta». Aquesta és d’Eudald Carbonell. 

 • Quin paper juguen les administracions en això? Estan a l’altura?

Bé, les administracions, si es limiten a administrar, poc innoven. A tots ens cal anar sortint ja de l’ecologisme de saló i atendre més l’ecologia científica. Crec que ens caldria una mica més de gosadia i per descomptat de coneixement del material per a atrevir-nos a acceptar que la fusta és una matèria constructiva de primera qualitat, que no és un invent «modernillo» i que ha vingut per quedar-se per fer casa nostra més humana i sostenible.

 •  Tenim cadena de valor de la fusta a Catalunya?

La cadena hi és, sens dubte, però està molt segmentada, inclús trencada en alguns punts. No hi haurà un autèntic sector de la fusta a Catalunya fins que no tinguem la voluntat d’identificar uns objectius comuns, una estratègia compartida per a arribar-hi, i uns òrgans de representació reconeguts, generosos i visionaris i acceptats per tothom.

 •  Com valora l’evolució del sector de la fusta de l’última dècada?

Molt lenta, però positiva. Encara estem discutint entre nosaltres si el sol sortirà per l’est o per l’oest, dilema molt fàcil de resoldre si ens llevem ben d’hora i anem junts a veure la realitat més que evident.

 •  Està modernitzada la indústria de la fusta?

Depenent de la fracció o segment d’aquesta cadena sí, i molt, com és el cas del moble. Però indústria de fabricació de cases de fusta, declaradament no, llevat d’alguna honrosa excepció.

 •  Què s’està fent bé al sector?

Connectar-se entre si ja ho porta fent fa molt; ara toca connectar amb la resta de la cadena de valor de la fusta. Però això sembla que està costant…

 •  Què es pot millorar?

A les administracions, jo els suggeriria:

 • Legislar amb polítiques pensades amb una visió global i no sector a sector.
 • Aprovar i desplegar ja el Pla General de Política Forestal (el Govern té previst aprovar-lo cap a finals del 2024), donant una especial atenció a la cadena de valor de la fusta.
 • Fixar, com ja es fa en altres països, una normativa que reguli els materials ecosostenibles en els edificis, així com una estratègia de finançament per a dur-ho a terme.
 • A tots ens cal aprofitar bé que Barcelona serà Capital Mundial de l’Arquitectura el 2026.
 • Que es recuperi i es doni compliment dels Acords de Govern de 2015 sobre un ús mínim de fusta en edificis públics; tal vegada, aprovar per llei que els nous edificis públics hagin de contenir, com a mínim, un 50 % de fusta com ja està fent França des del 2022.

A la indústria li proposaria:

 • Que accepti que ser subsidiaris del subministrament forà mentre tenim un recurs forestal ociós no té cap sentit.
 • Que arrisqui, en solitari o de manera cooperativa, en la creació de nova indústria de transformació de la fusta per a fabricar recursos fusters per a la construcció: CLT, LSL, laminada, etc.
 • Que s’impliqui compromesa i constant en la formació inicial relacionada amb el sector, forestal i de la fusta constructiva, en la formació superior i en la formació continuada.
 • Que aposti per la R+D+I de manera sostinguda i valenta: sistemes, biomaterials, fabricació industrialitzada, comercialització…

 

 •  Gestió forestal: s’estan fent els deures a Catalunya?

Jo diria que dos dels grans reptes en la gestió forestal són l’adaptació al canvi climàtic i el risc d’incendis de sisena generació, inextingibles. Està clar que cada zona necessita una gestió diferent, en funció de la seva realitat ecosocioeconòmica, però cal una visió sistèmica coordinada i no apedaçada.

Actes del 2n Congrés del Món de la Masia

És una satisfacció poder publicar les actes del II Congrés de masia-territori: “Una mirada de futur al territori rural català”, que tingué lloc a Barcelona el mes de març de 2019.

Ho és sobretot per deixar testimoni de les aportacions en forma de reflexions de les persones que hi van participar. Persones que representen un ventall molt ampli del nostre món rural.

Actes del 2n Congrés del Món de la Masia.

Programa del 3r Congrés del Món de la Masia

Programa del Congrés

La complexitat dels nous reptes. L’oportunitat dels nous sistemes

Barcelona, 13, 14 i 15 de març 2024

Ara ja fa temps que tenim consciència que estem en un canvi de cicle històric. Les mostres repeteixen altres etapes de la història. El planeta funciona amb total autonomia sense que nosaltres puguem ni conèixer ni entendre el que passa, ens trobem immersos en les seves variacions. Terratrèmols, volcans i, sobretot, canvi climàtic afecten tant la forma de vida, com l’habitatge o les comunicacions, així com les organitzacions socials i, no cal dir, l’economia.

Davant aquests grans canvis, el que ens cal és buscar la millor manera d’adaptar-nos i en positiu. És evident que caldrà que deixem allò que ara sabem que ens perjudica com les energies fòssils. També sabem que els elements que conformen el nostre planeta són finits i, per tant, cal buscar la manera de ser sostenibles en la part bàsica pel nostre sistema vital.

Fa un temps, vàrem presentar un tríptic amb la proposta d’aquesta diversitat de temes amb una visió multidisciplinària, tal com és la nostra vida, i això ho hem fet per aplegar-nos tots junts i en puguem parlar per poder fer propostes d’adaptació a aquest canvi.

Ara ja hem rebut les vostres propostes i, per tant, volem que les presenteu i animem a tothom qui hi tingui interès a participar-hi i aconseguir uns resultats prou amplis per sentir-nos-hi reflectits.

Si mireu el programa hi trobareu persones molt competents que ens faran conferències i participaran en les taules rodones. Aquesta vegada, hem potenciat les taules rodones en què poden participar moltes persones, tant expertes com practicants i, per tant, coneixedores de primera mà.

També hi trobareu la informació per a la inscripció i en la nostra pàgina web anirem afegint les novetats que tant poden ser en relació amb el programa mateix i notícies referents, com amb el programa definitiu amb horaris i les comunicacions.

Als debats, hi està tothom convidat.

Us hi esperem!!!

3r Congrés del Món de la Masia

Consulteu el tríptic

La complexitat dels nous reptes. L’oportunitat dels nous sistemes

Barcelona, març 2024

Noves maneres de viure i produir

Avui ens trobem en un lent procés de canvi d’etapa històrica que ens porta a noves situacions. Situacions que ens afecten i de les quals no coneixem amb exactitud les raons que les motiven ni les seves conseqüències.

Són situacions complexes i que obren camí a nous sistemes de producció i de vida.

En els dos congressos anteriors vàrem generar un lloc de debat entre persones i institucions sobre el món rural, la masia i el territori. En aquesta tercera edició volem actualitzar el debat amb els nous reptes i
oportunitats que han anat sorgint en aquests darrers anys. També volem avançar en el coneixement dels nous sistemes que afecten la producció (economia circular), la comercialització agrícola, ramadera i forestal gràcies a la incorporació de noves tecnologies, i també els canvis en l’organització del treball i l’organització familiar, l’habitatge, els valors i les formes de vida. Els canvis generacionals, amb una incorporació més present i activa de la dona i formes poblacionals variades, obren nous models i les masies apareixen com una opció per als models de nous habitatges. El canvi pot anar cap a espais compartits de teletreball, coworking i coliving.

Des de la industrialització, el traspàs de la població del món rural a la ciutat va ser constant i d’una gran magnitud. Però en els darrers anys hi ha indicis que el procés s’està frenant. Les innovacions tecnològiques
obren noves oportunitats en les zones de baixa densitat que afecten tots els sectors productius i, molt especialment, el sector dels serveis, que pot oferir la possibilitat d’una major proximitat amb el client. Les
opcions dels sistemes d’ensenyament i informació s’han ampliat amb Internet i les xarxes. I també analitzarem la recerca de fonts energètiques alternatives. El canvi climàtic accelera decisions. Tots aquests elements i molts altres formen part del programa que estem preparant per a aquest III Congrés sobre masia i territori.

Una vegada més, us animem a participar-hi activament amb comunicacions, pòsters i assistint a les diferents presentacions.

Us hi esperem a tots!

Blocs temàtics

Bloc 1. Evolució sociològica de la població: despoblament versus recuperació demogràfica. Masia i territori
En aquest apartat s’inclouen els aspectes demogràfics del món rural: el despoblament i la incorporació de nova població procedent de les ciutats, l’envelliment de la població, la manca de relleu generacional i les seves problemàtiques. També s’abordaran les sinergies de les masies amb el seu entorn immediat i vers els nuclis rurals propers.
Es consideraran també les característiques dels anomenats neorurals, les poblacions temporals, els commuters, etc., aquest altre món rural que no s’identifica amb el sector agrari, però que obre noves
oportunitats als territoris de baixa densitat poblacional. Aquest bloc inclou, així mateix, els estudis que s’estan realitzant sobre el perfil socioprofessional dels nous habitants rurals i la seva localització en el territori català. Es discutiran models de disseminació o concentració de la població, i la distribució territorial dels assentaments i les seves edificacions d’acord amb la forma del territori. També l’àmbit de les innovacions en el
subministrament de serveis en espais de baixa densitat resulta fonamental per a la millora de la qualitat de vida i el manteniment de la població. S’esperen aportacions en aquest àmbit.

Bloc 2. Innovació: cap a un nou model de producció i d’utilització dels recursos
En aquest bloc s’analitzaran i descriuran processos innovadors que afecten tant la producció agrària i alimentària, com altra mena de produccions. Es tractaran molt especialment les innovacions que permeten un
millor aprofitament dels recursos naturals i dels residus, l’ús més eficient de l’aigua, la conservació dels sòls en bones condicions. S’analitzaran també la incidència de la recerca en agricultura, l’agricultura regenerativa, de producció circular i de minimització del malbaratament.

Bloc 3. Energies renovables: diversitat i sostenibilitat?
Les energies renovables són un dels temes fonamentals en els últims anys, tema que ha adquirit un caràcter hegemònic amb els desordres dels mercats mundials actuals. Hi ha moltes experiències en les zones rurals sobre la utilització de les noves fonts d’energia que seran presentades al Congrés dels Diputats. Però la proliferació d’instal·lacions també està generant moviments de protesta pels impactes en el paisatge, en l’ús del sòl i els recursos. Esperem debatre tots aquests elements.

Bloc 4. La masia: nous usos i noves oportunitats
4.1. La masia i l’administració
Els usos de la masia han anat canviant amb el temps. La forma de mantenir aquestes construccions és donant-los utilitat. Les noves formes d’organització social i del treball obren noves oportunitats. Aquest bloc s’orienta a analitzar d’una manera global la problemàtica actual de les masies i les implicacions de les administracions.
4.2. Sostenibilitat, bioconstrucció, rehabilitació
La crisi energètica que estem patint ens reafirma encara més en la necessitat d’estalviar energia en el moment de construir o reformar el que ja s’ha construït. Conceptes com bioconstrucció, materials sostenibles, circuits de comercialització locals, residus zero en la construcció o economia circular en la construcció prenen més rellevància que mai. D’altra banda, s’està conscienciant prou els joves tècnics que s’incorporen al mercat laboral d’aquesta tendència? Així mateix, es presentaran exemples sobre els elements constructius, els materials actuals per aconseguir la sostenibilitat de l’edificació i la rehabilitació, els materials de proximitat, la bioconstrucció i la construcció amb fusta.
4.3. Paisatge i patrimoni: cap a la sostenibilitat global
Aquest bloc es destinarà, d’una banda, als elements patrimonials diferents de les construccions de les masies pròpiament dites, però que són part de les finques: basses, dipòsits d’aigua de pluja, horts, etc.; d’altra banda, a tots els elements constructius corresponents a infraestructures: canals, camins, parcel·lació, i per acabar, a les edificacions agroindustrials: cellers, molins d’oli, etc.

Bloc 5. Turisme rural
El turisme ha estat un element fonamental en la dinàmica de les zones rurals catalanes. En els dos congressos anteriors vam estudiar molts exemples de dinamisme social i recuperació patrimonial gràcies al turisme, tant en habitatges com en restauració i en altres elements d’interès cultural. En aquest pròxim congrés esperem aportacions en l’àmbit del turisme regeneratiu versus sostenible, de l’aplicació dels ODS, de la digitalització, dels nous emprenedors, de l’smart rural tourism, etc. Igualment, cal tenir presents els propietaris en el desenvolupament del territori.

Bloc 6. Boscos i mosaic agroforestal: canvi climàtic i bioeconomia
Els boscos són un gran patrimoni natural del país (per la seva biodiversitat i valor paisatgístic), però també són vistos com un problema, per la proliferació de boscos joves i desestructurats que ocupen espais d’antics
conreus abandonats i representen una acumulació de combustibles que multiplica el risc d’incendis forestals. La gestió forestal multifuncional i la planificació del mosaic agroforestal són clau per a maximitzar els beneficis socioambientals que els boscos ens brinden. Els boscos són font de biomassa, matèria primera de la bioeconomia circular, la qual vol contribuir al reequilibri territorial tot promovent la transició ecològica de
l’economia. La governança en la gestió dels boscos (normatives, estructura de la propietat forestal…) o l’ús de fusta per a generar bioproductes amb més valor afegit (com ara el CLT per a la construcció o els productes creats en biorefineries per a la indústria química i farmacèutica) permetrien fer més rendible la gestió forestal.

Bloc 7. Economia rural i polítiques: interrelació amb el model productiu
Aquest bloc recollirà, d’una banda, aportacions sobre la problemàtica actual del sector agrari i de les zones rurals en general. De l’altra, s’esperen ponències sobre les polítiques i experiències per a dinamitzar el món
rural per part de les entitats i l’Administració que actuen avui en les zones rurals catalanes. També es vol analitzar la pervivència del model d’unitat familiar amb la participació destacada de les dones; ramaderia,
empresa; interès de la joventut; elaboració de productes en front de la macroproducció que també pot estar en mans d’unitats familiars o grups econòmics.

Dates significatives

 • 13 de març de 2023: data límit per a l’enviament de resums de comunicacions i propostes de pòsters
 • 26 abril de 2023: resposta a la revisió dels resums i propostes de pòsters.
 • 3 maig de 2023: notificació dels resums i pòsters acceptats.
 • 12 novembre de 2023: data límit per a l’enviament de comunicacions i pòsters definitius.
 • 25 gener de 2024: notificació final de les comunicacions i pòsters acceptats.

Instruccions generals

Resums de comunicacions:
• Cal especificar-hi el nom de l’autor o autors i el títol. Cada autor pot presentar com a màxim una comunicació. L’extensió màxima és de 200 paraules i cal explicar amb claredat el contingut de la
comunicació.
• També s’hi poden presentar pòsters.
• Cal indicar a quin bloc del congrés es presenta la comunicació.
• S’han d’enviar per correu electrònic a l’adreça congresmasia.icea@iec.cat

Comunicacions i pòsters:
• Han de tenir un màxim de 15 pàgines, amb bibliografia (la utilitzada en la comunicació), notes, fotografies i plànols inclosos.
• Trobareu les normes de publicació al web del congrés i s’enviaran als resums que hagin estat acceptats.
• Al web també trobareu la plantilla dels pòsters.
• Tant les comunicacions com els pòsters es publicaran al web.

Inscripcions:
Hi haurà dues tarifes: 60 € la general, i 40 € per a estudiants i socis de la ICEA i filials de l’IEC, així com per a entitats col·laboradores i patrocinadores. Pròximament us donarem la informació necessària, que també es penjarà al web. En properes circulars us informarem del Comitè Organitzador i de les persones encarregades de cada bloc. Totes les novetats les trobareu a la pàgina web: https://congres-masia-territori.iec.cat/

Normativa:
Les comunicacions s’hauran de fer presencialment. Per a obtenir un certificat caldrà haver-hi participat presencialment. Està previst que la participació en els debats pugui ser en línia.

Contacte:
A/e: congresmasia.icea@iec.cat

Jornada Masia i Territori: Allotjament turístic al món rural

Barcelona, 21 de juny de 2022
Activitat presencial. Cal inscriure’s a: https://www.iec.cat/jornades/masia2022.asp (abans del 19 de juny)
Institut d’Estudis Catalans. Carrer del Carme 47, 08001 Barcelona
L’activitat també s’emetrà en directe pel canal de YouTube: https://youtu.be/o-ADYaHhRb0

 Programa

9.00 h                  Presentació. Inauguració de la jornada, a càrrec d’Assumpta Serra i Clota, coordinadora del Congrés Masia i Territori.

9.30 h                  Ponència 1. Proliferació i diversificació de l’oferta d’allotjament turístic en l’àmbit rural català: adaptació i contradiccions del propi marc normatiu, a càrrec d’Anna Maria Martínez i Ribas, subdirectora general d’Ordenació i d’Inspecció Turística de la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.

10.15 h               Ponència 2. Els establiments de turisme rural davant el repte de les noves modalitats d’allotjament (habitatges d’ús turístic), a càrrec de Ramon Corominas i Estany, president de l’Associació de Cases de Turisme Rural Girona – Costa Brava – Pirineu.

11.00 h               Pausa

11.30 h               Ponència 3. Allotjament turístic i conservació de l’habitatge rural, a càrrec de Toni Solanas i Cànovas, membre d’AUS Arquitectura i Sostenibilitat i del grup de treball Salut i Arquitectura del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

12.30 h               Taula Rodona. El turisme rural, nous reptes, noves amenaces, amb la participació de Josep Margenat i Escobairó, responsable del Sector d’Agroturisme de la Unió de Pagesos de Catalunya; Montserrat Coberó i Farrés, directora dels serveis tècnics de TURALCAT (Confederació del Turisme Rural i l’Agroturisme de Catalunya), Joan Solà i Bosch, alcalde de Riner, president de la sectorial de turisme i cultura de l’Associació de Micropobles de Catalunya, i Dr. Enric López C., codirector de l ‘Observatorio del Turismo Rural / CETT-UB.

Moderadors: Ramon Serrat i Martí Cors Iglesias

14.30 h               Cloenda

Els inscrits tindran un certificat d’assistència i el dia de la jornada trobaran a la seva disposició exemplars del recull de ponències de la primera jornada «Intervencions i usos actuals a la masia» Dossiers Agraris, núm. 21.