Comunicacions i pòsters

Criteris i requisits de presentació d’originals de les comunicacions:

Lliurament de l’original

L’original s’ha d’enviar per correu electrònic a l’adreça congresmasia.icea@iec.cat en arxiu editable (word) i pdf.

Textos

a) Extensió:

Han de tenir un màxim de 15 pàgines, bibliografia (la utilitzada en la comunicació), notes, gràfics, taules, fotografies i plànols inclosos.

b) Idioma:

Els articles han d’ésser escrits en català.

c) Característiques formals dels arxius de text:

– Word

– Pàgines numerades correlativament

– Marges: superior i inferior 2,5 cm, esquerre i dret 3 cm

Text normal: Times New Roman o Arial (preferiblement) / cos 11 / interlineat 1,5

Text de les notes a peu de pàgina i de les citacions llargues: Times New Roman o Arial (preferiblement) / cos 9 / interlineat 1,5

– Les notes s’han d’identificar amb superíndex numerats (1, 2,…).

d) Resums:

– S’han de fer en català, castellà i qualsevol altra llengua, preferentment en anglès.

– Han d’anar acompanyats de 3 a 6 paraules clau en cada idioma. Han d’anar en full a part.

e) Textos:

– En el primer full hi ha d’haver el títol de la comunicació i el o els noms dels autors, i també l’adreça electrònica i el telèfon de l’autor/a qui s’ha de dirigir la correspondència.

– Quan s’utilitzin sigles i/o abreviatures cal posar la seva expressió complerta el primer cop que apareix en el text.

 f) Cites en el text:

– Les citacions literals en el text hauran d’anar entre « »

– Es posarà el cognom de l’autor, la inicial del nom i l’any d’edició del llibre o article: per exemple Masies, L (1999).

g) Figures:

Poden incloure gràfics, esquemes, dibuixos i fotografies què acompanyin al text.

– S’hi ha d’incloure el títol i la numeració pròpia en caràcter aràbics.

– Cal que el text en faci referència.

– Els gràfics s’han de presentar en format obert, preferiblement en arxius a banda del text, però també incloses en el text, al lloc on han d’aparèixer dins de la comunicació.

– Les fotografies s’han de presentar en format jpg, preferiblement en arxius a banda del text, però també incloses en el text, al lloc on han d’aparèixer dins de la comunicació.

h) Taules:

Comprenen tots els quadres alfanumèrics que no contenen elements gràfics.

– Han d’anar numerades independentment de les figures, amb caràcter romans.

– Les taules s’han de presentar en format obert, preferiblement en arxius a banda del text, però també incloses en el text, al lloc on han d’aparèixer dins de la comunicació.

i) Bibliografia:

La bibliografia només ha d’incloure les referències que es citin al text, seguint els esquemes següents:

– Referències d’articles:

MASIES, L.; CASES, A.(1999). “Anàlisi perfecta de paràsits molests”. Quaderns Agraris, núm. 29:p. 12-140.

Si són més de tres autors es pot posar: MASIES,L. (et.al.).

– Referències de llibres o capítols de llibres:

LOYOLA, I. de(1605). “El llop en relació a les ovelles”. A SANTPERE, J. (et.al) Tractat dels animals del pagès. Terranova: Press Books, p.235-245.

– La llista bibliogràfica ha d’ésser ordenada alfabèticament per autors i cronològicament per un mateix autor.

 

Normativa del pòster

1.- Mides i suport.
– DIN A0, (119 cm. de llarg x 84 cm. d’ample).
– Orientació vertical.
– Suport rígid de cartró ploma de gruix 5 mm

2.- Títol
– A la part superior es posarà en una franja horitzontal de 10 cm x 84 cm el logo del congrés (arxiu *.jpg que s’adjunta)
– El títol i autors enquadrats en un espai superior de 20 cm sota la franja horitzontal abans esmentada.
– Amb lletra de 48 punts
– Autors a 30 punts.

3.- Autor/s
– Nom i cognom;
– Titulació;
– Entitat o institució on pertany l’autor o el contingut del pòster.

4.- Cos del text
– Tipus de lletra: Arial
– Caràcters  de 24 punts.
– Opcionalment, per a les conclusions, potser l’apartat més rellevant del pòster, es pot usar un cos més gran, de 36 punts
– Títols dels diferents apartats (introducció, mètode, resultats, etc.) lletres de 36 punts

5.- Contingut del pòster
Es poden incloure fotografies, gràfics, dibuixos…
– Presentació
– Història del projecte o entitat
– Mètode de treball
– Resultats
– Conclusions.

6.- Recomanacions:
– Deixar espais en blanc i marges per facilitar la visió de lluny
– Destacar alguna part
– Enumerar les parts mantenint l’ordre de seqüència.
– No fer servir més de dos tipus de lletra diferents en tot el treball.
– Cal evitar fer servir les lletres cursives o itàliques, ja que costen de llegir;
– Tampoc no es recomana utilitzar lletres només en majúscula,

Model de pòster